۷ حرکت کششی عالی برای درمان گردن درد ناشی از کار با کامپیوتر

8
زندگی ماشینی و شغل های جدید از انسان ها ربات هایی بی تحرک ساخته است. اما بدن انسان این موضوع را برنمی تابد چون برای حرکت کردن ساخته شده و بی تحرکی...