جدول کالری گوشت و مواد پروتئینی

کالریمقدارمواد غدایی
۷۰۱عددتخم مرغ متوسط آب پز
۵۰۱عددتخم مرغ (زرده)
۲۰۱عددتخم مرغ(سفیده)
۱۳۰۱عددتخم مرغ نیمرو
۳۱۵۱۰۰گرمتن ماهی با روغن کم
۷۰۵۰گرمجگر (یک سیخ)
۱۶۰۱۰۰گرمجگر سفید
۱۲۰۱۰۰گرمجگر مرغ
۳۰۲۰ گرمجگر مرغ
۱۲۵۱۰۰ گرمجگر مرغ خام
۸۰۱۰۰گرمجگر(یک سیخ)
۳۳۰۱۰۰گرمجگر سرخ کرده
۲۰۰۱۰۰گرمجوجه کباب (یک سیخ)
۱۸۰۱۰۰گرمچشم و مغز و بناگوش
۲۶۰۱۰۰گرمدل گوسفند
۱۷۰۱۰۰گرمدل مرغ
۱۳۰۱۰۰گرمزبان گوساله
۲۶۰۱۰۰گرمزبان گوسفند
۱۴۰۱۰۰گرمسنگدان مرغ
۳۰۰۱۰۰گرمسوسیس
۱۵۰۱قطعهسوسیس دانه ای متوسط
۱۵۰۱قطعهسوسیس کوکتل
۱۴۰۱۰۰گرمسیرابی و شیردان
۱۸۰۱۰۰گرمشنیتسل مرغ
۱۰۵۱۰۰گرمقلوه
۳۰۰۱۰۰گرمکالباس گوشت
۲۸۰۱۰۰گرمکالباس مرغ یا بوقلمون
۲۰۰۱۰۰گرمکباب برگ(یک سیخ)
۲۸۰۷۰گرمکباب کوبیده(یک سیخ)
۲۰۰۱۰۰گرمکله و پاچه
۲۰۰۱۰۰گرمگوشت بوقلمون
۲۲۰۱۰۰گرمگوشت شترمرغ
۲۴۰۱۰۰گرمگوشت گاو بدون چربی
۳۵۰۱۰۰گرمگوشت گاو با چربی
۳۳۰۱۰۰گرمگوشت بره با چربی
۱۶۵۱۰۰گرمگوشت بره بدون چربی
۲۰۰۱۰۰گرمگوشت گوساله
۳۰۰۱۰۰گرمگوشت گوسفند پر چرب
۲۲۰۱۰۰گرمگوشت گوسفند کم چرب
۱۰۰۱۰۰گرمگوشت ماهی
۲۰۰۱۰۰گرمگوشت مرغ
۱۰۰۱۰۰گرممیگو
۲۰۰۱۰۰گرممیگو سوخاری
۱۰۰۱۰۰گرممیگو کبابی
۲۳۰۱۰۰گرمناگت مرغ
۲۰۰۱۰۰گرمگوشت همبرگر بدون چربی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید