اینستاگرام فیت لیدی

 

کالریمقدارمواد غذایی
۳۱عددآلبالو
۷۰۱لیوانآلبالو
۶۰۱۰۰گرمآلبالو
۹۰۱۰۰گرمآلبالو(کمپوت)
۷۵۱۰۰گرمآلو زرد
۴۶۱۰۰گرمآلو قرمز
۶۰۱۰۰گرمآلوئه ورا
۷۰۱لیوانآناناس
۴۸۱۰۰گرمآناناس
۹۰۱۰۰گرمآناناس(کمپوت)
۲۵۰۱عددآواکادو
۱۹۰۱۰۰گرمآواکادو
۱۰۱عددازگیل
۹۰۱۰۰گرمازگیل
۳۵۱۰۰گرمانار کامل با پوست
۱۴۰۱عددانار بزرگ
۱۲۰۱لیوانانار دانه شده
۶۵۱۰۰گرمانار دانه شده
۶۵۱۰۰گرمانبه
۶۰۱۰۰گرمانبه هندی
۷۰۱۰۰گرمانجیر(تازه)
۳۰۰۱۰۰گرمانجیر خشک
۹۰۱لیوانانگور
۸۰۱۰۰گرمانگور
۷۰۱۰۰گرمانگور سبز
۷۰۱۰۰گرمانگور قرمز
۹۰۱۰۰گرمانگور (آب)
۳۰۱۰۰گرمبه
۷۵۱عددبه متوسط
۳۵۱۰۰گرمپرتقال
۷۵۱عددپرتقال متوسط
۱۱۰۱لیوانپرتقال (آب)
۵۱عددتمرهندی
۱۱۵۱۰۰گرمتمر هندی (با دانه)
۲۴۰۱۰۰گرمتمرهندی (بدون دانه)
۵۵۱لیوانتمشک
۵۲۱۰۰گرمتمشک
۳۶۰۱۰۰گرمتوت خشک
۲۱عددتوت سفید
۵۰۱لیوانتوت سفید
۴۵۱۰۰گرمتوت سفید
۶۰۱لیوانتوت سیاه (شاه توت)
۵۰۱۰۰گرمتوت سیاه (شاه توت)
۵۵۱لیوانتوت فرنگی
۳۵۱۰۰گرمتوت فرنگی
۴۱عددتوت فرنگی متوسط
۴۱عددچاقاله بادام
۳۰۱۰۰گرمچاقاله بادام
۵۰۱لیوانخربزه
۲۵۱۰۰گرمخربزه
۲۰۱عددخرما
۲۸۰۱۰۰گرمخرما
۲۴۰۱۰۰گرمخرما با هسته
۵۰۵۱لیوانخرما
۳۱۰۱۰۰گرمخرما خشک
۲۸۰۱۰۰گرمخرمالو
۸۰۱عددخرمالو متوسط
۱۵۱۰۰گرمخیار
۵۱عددخیار قلمی
۱۲۱۰۰گرمخیارشور
۲۱۱لیوانریواس
۲۰۱۰۰گرمریواس
۸۰۱لیوانزالزالک
۶۰۱۰۰گرمزالزالک
۲۰۱عددزردآلو
۵۰۱۰۰گرمزردآلو
۲۷۰۱۰۰گرمزردآلو(برگه خشک)
۲۵۰۱لیوانزردآلو(کمپوت)
۱۱عددزغال اخته
۸۵۱لیوانزغال اخته
۵۷۱۰۰گرمزغال اخته
۵۰۱۰۰گرمسیب
۷۵۱عددسیب متوسط
۱۸۰۱لیوانسیب (کنسرو شیرین)
۶۰۱۰۰گرمشلیل
۴۴۱عددشلیل متوسط
۴۰۱لیوانطالبی (بدون شکر)
۲۰۱۰۰گرمطالبی
۳۰۱۰۰گرمغوره
۵۰۱۰۰گرمکیوی
۴۰۱عددکیوی متوسط
۳۰۱۰۰گرمگریپ فروت
۸۰۱عددگریپ فروت متوسط
۸۰۱لیوانگریپ فروت (آب)
۵۸۱۰۰گرمگلابی
۸۰۱عددگلابی متوسط
۸۱عددگوجه سبز
۳۰۱۰۰گرمگوجه سبز
۴۱عددگیلاس
۷۰۱لیوانگیلاس
۶۰۱۰۰گرمگیلاس
۴۲۱۰۰گرملیموترش
۲۶۱۰۰گرملیموترش(آبلیمو)
۴۱قاشقلیموترش(آبلیمو)
۲۰۱عددلیموترش متوسط
۴۰۱۰۰گرملیمو شیرین
۴۰۱عددلیمو شیرین متوسط
۷۰۱۰۰گرمموز
۹۵۱۰۰گرمموز بدون پوست
۱۰۰۱عددموز متوسط
۳۵۵۱۰۰گرمنارگیل
۵۵۰۱۰۰گرمنارگیل (پودر)
۲۵۰۱لیواننارگیل رنده شده
۲۵۱عددنارنج
۲۰۱۰۰گرمنارنج
۳۵۱۰۰گرمنارنگی
۳۵۱عددنارنگی کوچک
۴۵۱۰۰گرمهلو
۶۰۱عددهلو متوسط
۲۰۰۱لیوانهلو(کمپوت)
۴۵۱لیوانهندوانه
۲۵۱۰۰گرمهندوانه

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]