جدول کالری سبزیجات

اینستاگرام فیت لیدی
کالریمقدارماده غذایی
۲۵۱۰۰گرماسفناج
۲۰۱عددبادمجان
۲۴۱۰۰گرمبادمجان
۷۵۱لیوانباقلا پخته
۳۵۰۱۰۰گرمباقلا خشک
۱۰۰۱۰۰گرمباقلا سبز
۴۰۱۰۰گرمبامیه
۳۰۱۰۰گرمبرگ چغندر
۷۰۱۰۰گرمبرگ مو
۴۲۱۰۰گرمپیاز
۳۰۱عددپیاز کوچک
۲۵۱۰۰گرمترب
۳۱عددتربچه
۴۵۱۰۰گرمترخون
۲۵۱۰۰گرمتره
۲۵۱۰۰گرمجعفری
۴۵۱۰۰گرمچغندر
۸۰۱۰۰گرمذرت
۳۷۵۱۰۰گرمذرت بو داده با روغن
۱۲۱عددذرت (بچه)
۱۰۰۱عددذرت (بلال)
۹۵۱۰۰گرمذرت (کنسرو)
۲۷۱۰۰گرمقارچ
۴۰۱۰۰گرمریحان
۲۱۱۰۰گرمریواس
۳۸۰۱۰۰گرمسویا
۲۰۱۰۰گرمشاهی
۳۰۱۰۰گرمشنبلیله
۳۰۱۰۰گرمشوید
۵۱عددزیتون سبز
۱۵۰۱۰۰گرمزیتون سبز
۷۱عددزیتون سیاه
۲۰۰۱۰۰گرمزیتون سیاه
۷۵۱۰۰گرمسیب زمینی
۸۰۱عددسیب زمینی کوچک
۹۳۱۰۰گرمسیب زمینی کبابی
۵۰۰۱۰۰گرمسیب زمینی (چیپس)
۵۱تکهسیر
۱۲۰۱۰۰گرمسیر
۱۵۱عددشلغم
۲۵۱۰۰گرمشلغم
۲۰۱عددفلفل دلمه ای
۲۰۱۰۰گرمفلفل دلمه ای
۲۷۱۰۰گرمقارچ
۲۰۱۰۰گرمکاهو
۴۱برگکاهو درشت
۳۵۱۰۰گرمکدو حلوایی
۲۸۱۰۰گرمکدو خورشتی
۳۰۱عددکدو سبز
۳۰۱۰۰ گرمکدو سبز
۱۵۱۰۰گرمکرفس
۲۵۱۰۰گرمکلم بروکلی
۴۰۱لیوانکلم پخته
۲۵۱لیوانکلم خام
۲۵۱۰۰گرمکلم پیچ
۲۵۱۰۰گرمکلم قرمز
۲۵۱۰۰گرمگل کلم
۸۰۱۰۰گرمگوجه فرنگی
۲۲۱عددگوجه فرنگی متوسط
۱۰۵۱۰۰گرمگوجه فرنگی (سس)
۶۰۱عددلبو
۳۰۱۰۰گرملوبیا سبز
۵۰۱۰۰گرمنخودفرنگی
۴۰۱۰۰گرمهویج ایرانی
۳۵۱۰۰گرمهویج فرنگی
۱۵۱عددهویج کوچک