جدول کالری خشکبار

اینستاگرام فیت لیدی
ماده غذایی مقدار کالری
آلوبخار ۱عدد ۲۰
آلوبخار ۱۰۰گرم ۲۴۰
انجیر خشک ۱عدد ۲۵
انجیر خشک ۱۰۰گرم ۳۰۰
بادام زمینی بی پوست ۱۰۰گرم ۵۶۰
بادام بو داده ۱۰۰گرم ۶۶۶
بادام بو نداده ۱۰۰گرم ۶۶۰
بادام درشت ۱عدد ۱۰
بادام زمینی ۱عدد ۸
بادام زمینی ۱۰۰گرم ۵۶۵
بادام هندی ۱۰۰گرم ۵۸۰
بادام هندی درشت ۱عدد ۱۰
برگه ۱۰۰گرم ۲۴۰
برگه زردآلو ۱عدد ۱۰
برگه هلو ۱عدد ۳۰
پسته با پوست ۱۰۰گرم ۳۴۰
پسته بی پوست ۱۰۰گرم ۵۶۰
پسته درشت ۱عدد ۸
تخمه ۱قاشق غذاخوری ۵۰
تخمه آفتابگردان ۱۰۰گرم ۵۷۰
تخمه ژاپنی ۱۰۰گرم ۵۶۰
تخمه کدو ۱۰۰گرم ۶۰۰
تخمه هندوانه ۱۰۰گرم ۵۹۰
توت خشک ۱۰۰گرم ۳۶۰
خرما ۱عدد ۲۰
سنجد ۱۰۰گرم ۱۳۰
سنجد ۱عدد ۵
عناب ۱۰۰گرم ۸۰
فندق بی پوست ۱۰۰گرم ۶۳۰
فندق با پوست ۱۰۰گرم ۳۰۰
فندق درشت ۱عدد ۱۰
کشمش ۱قاشق غذاخوری ۳۰
کشمش ۱۰۰گرم ۳۰۰
کنجد ۱قاشق غذاخوری ۵۰
کنجد ۱۰۰گرم ۵۸۰
گردو با پوست ۱۰۰گرم ۱۴۰
گردو بی پوست ۱۰۰گرم ۶۵۵
گردو درشت ۱عدد ۳۰
لواشک ۱۰۰گرم ۱۸۰