جدول کالری خشکبار

ماده غذاییمقدارکالری
آلوبخار۱عدد۲۰
آلوبخار۱۰۰گرم۲۴۰
انجیر خشک۱عدد۲۵
انجیر خشک۱۰۰گرم۳۰۰
بادام زمینی بی پوست۱۰۰گرم۵۶۰
بادام بو داده۱۰۰گرم۶۶۶
بادام بو نداده۱۰۰گرم۶۶۰
بادام درشت۱عدد۱۰
بادام زمینی۱عدد۸
بادام زمینی۱۰۰گرم۵۶۵
بادام هندی۱۰۰گرم۵۸۰
بادام هندی درشت۱عدد۱۰
برگه۱۰۰گرم۲۴۰
برگه زردآلو۱عدد۱۰
برگه هلو۱عدد۳۰
پسته با پوست۱۰۰گرم۳۴۰
پسته بی پوست۱۰۰گرم۵۶۰
پسته درشت۱عدد۸
تخمه۱قاشق غذاخوری۵۰
تخمه آفتابگردان۱۰۰گرم۵۷۰
تخمه ژاپنی۱۰۰گرم۵۶۰
تخمه کدو۱۰۰گرم۶۰۰
تخمه هندوانه۱۰۰گرم۵۹۰
توت خشک۱۰۰گرم۳۶۰
خرما۱عدد۲۰
سنجد۱۰۰گرم۱۳۰
سنجد۱عدد۵
عناب۱۰۰گرم۸۰
فندق بی پوست۱۰۰گرم۶۳۰
فندق با پوست۱۰۰گرم۳۰۰
فندق درشت۱عدد۱۰
کشمش۱قاشق غذاخوری۳۰
کشمش۱۰۰گرم۳۰۰
کنجد۱قاشق غذاخوری۵۰
کنجد۱۰۰گرم۵۸۰
گردو با پوست۱۰۰گرم۱۴۰
گردو بی پوست۱۰۰گرم۶۵۵
گردو درشت۱عدد۳۰
لواشک۱۰۰گرم۱۸۰

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید