جدول کالری انواع نان و غلات و حبوبات و آردها

کالری

مقدارماده غذایی
۲۵۱قاشق غذاخوریآرد جو
۲۵۱قاشق غذاخوریآرد گندم
۳۶۰۱۰۰گرمآرد گندم
۳۷۰۱۰۰گرمآرد ذرت
۵۱عددباقلا
۱۰۸۱۰۰گرمباقلا سبز
۳۵۰۱۰۰گرمباقلا خشک
۳۶۰۱۰۰گرمبرنج خام
۲۵۰۱کفکیربرنج پخته
۴۰۱قاشق غذاخوریبرنج پخته با روغن
۲۰۱قاشق غذاخوریبرنج پخته بدون روغن
۳۶۰۱۰۰گرمجو
۳۷۹۱۰۰گرمجو دوسر پرک
۵۰۱۰۰گرمجوانه گندم
۴۵۱۰۰گرمجوانه ماش
۳۸۰۱۰۰گرمسویا
۳۴۰۱۰۰گرمعدس
۱۸۵۱لیوانعدسی با کمی روغن
۳۵۰۱۰۰گرمگندم
۳۶۰۱۰۰گرملپه
۱۱۵۱۰۰گرملپه پخته
۱۳۰۱۰۰گرملوبیا چشم بلبلی
۳۴۰۱۰۰گرملوبیا چیتی
۳۴۰۱۰۰گرملوبیا سفید
۳۴۰۱۰۰گرملوبیا قرمز
۲۰۰۱لیوانلوبیا قرمز پخته
۱۱۰۱۰۰گرلوبیا قرمز پخته
۳۶۰۱۰۰گرمماکارونی
۱۵۰۱لیوانماکارونی پخته
۲۵۰۱۰۰گرمنان باگت
۷۵۱کف دستنان بربری
۳۷۱کف دستنان تافتون
۲۵۰۱۰۰گرمنان تست
۷۵۱کف دستنان جو
۲۵۰۱۰۰گرمنان جو
۳۵۰۱۰۰گرمنان خشک
۲۱۸۱۰۰گرمنان سیاه با سبوس
۴۵۰۱۰۰گرمنان روغنی
۷۵۱کف دستنان سنگک
۳۵۰۱۰۰گرمنان سوخاری
۲۵۰۱۰۰گرمنان گندم
۲۵۱کف دستنان لواش
۳۴۰۱۰۰گرمنخود
۱۱عددنخود
۴۵۱۰۰گرمنخود پخته
۹۲۱۰۰گرمنخودفرنگی

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید