انجام حرکات کششی قبل تمرین بهتر است یا بعد تمرین؟

گرم کردن بخش مهمی از تمرین است  و حرکات کششی نیز بخشی از گرم کردن است. همانند گرم کردن در سرد کردن نیز ار حرکات کششی استفاده می شود. برخی از حرکات کششی برای...