حفظ روند سوزاندن کالری بعد از ورزش Afterburn

هرچند تمامیِ فعالیت ها نیاز به صرف انرژی دارد اما طبق مطالعات ورزش شدید ، مخصوصاً انجام تمریناتی برای سوزاندن چربی ها روند سوزاندن کالری حتی بعد از فعالیت مورد نظر را هم ادامه دار...