چربی سوزی با تمرینات بدنسازی

اگر تمرین کاردیو یا هوازی برای سوزاندن کالری آسانتر است و تمرین اینتروال مؤثرتر است، پس سوال اینجاست “نقش تمرین با وزنه چیست؟” همانطور که در مطالب قبل گفتیم، برای کاهش وزن و  چربی...