اهمیت ورزش برای کودکان را بدانیم

ورزش برای کودکان متفاوت از ورزش در افراد بزرگسال است. ورزش برای کودکان بیشتر جنبه تفریح و بازی دارد و برای آنها نباید دنبال اهداف دیگری باشیم. تفریح کودکان در چند سال اخیر بیشتر...