ماهی یعنی سلامتی، زیبایی، جوانی

همیشه حضور و جاافتادن یک فرهنگ در جامعه ای خاص دلیل بر درستی آن نیست. انسان و جامعه خردمند و آگاه، برای گام برداشتن در مسیر رشد و تعالی باید ذهنی انعطاف پذیر داشته...