آیا دراز و نشست باعث کاهش چربی شکم می شود؟!

این روزها داشتن شکمی صاف و کاهش چربی در ناحیه شکم برای بسیاری مثل ارزو شده است تا انجا که حاضرند از هر روشی و با هزینه های بسیار به سایز دلخواه خود برسند. شاید...