چربی سوزی با تمرینات اینتروال شدید HIIT

تمرینات اینتروال شدید (HIIT) تمریناتی هستند که فرد با حداکثر توان فعالیت سریع و انفجاری را انجام می دهد. معمولاً این تمرینات به صورت کوتاه مدت و با وهله های استراحتی طولانی تر و...