آشنایی با انواع تمرینات مقاومتی و مقایسۀ آنها

به طور کلی تمرینات مقاومتی به ۳ گروه تقسیم می شوند: تمرینات مقاومتی با وزنه های آزاد تمرینات مقاومتی با وزن بدن تمرینات مقاومتی با دستگاه ها • تمرینات مقاومتی با وزنه های آزاد:...